Politika integrovaného systému managementu společnosti JAMIKA CZ s.r.o.

JAMIKA CZ s.r.o. je společností poskytující široké spektrum služeb v následujících segmentech:

Úklidové služby

Facility management

Naše společnost je držitelem certifikátu systému řízeni dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

KVALITA

Vedení společnosti tímto stanovuje tuto Politiku kvality:

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
 • cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka,
 • naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnout předního postavení mezi srovnatelnou konkurencí v České republice,
 • všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými podmínkami, které jsou určené závaznými požadavky ČR a EU,
 • společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
 • společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
 • pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮM

 • Všichni naši externí poskytovatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací,
 • chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní externí poskytovatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
 • veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů,
 • vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme k neustálému zlepšování systému managementu kvality,
 • jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Maximální snahou naší společnosti je usilovat o co nejšetrnější dopad našich činností ve všech oblastech na životní prostředí. Vedení společnosti se v rámci Politiky environmentu zavazuje:

 • k plnění platných ustanovení všech právních a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti s ochranou životního prostředí,
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění,
 • minimalizovat negativní dopady svých významných environmentálních aspektů jako jsou zejména produkce odpadů a spotřeba úklidových prostředků, a tím neustále zlepšovat náš environmentální profil,
 • pravidelným školením zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci,
 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a směřovat je dle závažnosti rizika,
 • k neustálém zlepšování systému environmentálního managementu pro zajištění environmentální výkonnosti.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Maximální snahou naší společnosti je vytvářet v rámci svých pracovišť podmínky pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a okolí, za pomoci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy ČSN ISO 45001:2018. Vedení společnosti se v rámci politiky BOZP zavazuje:

 • k plnění platných ustanovení všech právních a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti se zajištěním BOZP,
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
 • k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Identifikovaná pracovní rizika týkající se poskytování úklidových služeb a facility neustále sledujeme v rámci registru pracovních rizik, hodnotíme jejich závažnost a přijímáme opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik,
 • k projednávání oblasti BOZP s pracovníky a k zajištění jejich spoluúčasti při řešení otázek BOZP prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP,
 • pravidelným školením systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP, motivovat zaměstnance k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a externích pracovištích společnosti,
 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a směřovat je dle závažnosti rizika,
 • k neustálému zlepšování systému managementu BOZP.  

Vedení společnosti se zavazuje, že vytvoří předpoklady pro naplňování politiky společnosti v každodenní práci všech pracovníků.

Povinností a odpovědností všech zaměstnanců je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování integrovaného systému managementu.